ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Προς
Οικονομόπουλος και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία Υπόψη κ Χάρη Οικονομόπουλου, Δ/ντος Εταίρου

κ. Κυριακούλας Χατζηδημητρίου, Εταίρου
ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

O/H ……………………….. ……………………………………………, του …………. , …………… , κάτοικος…………………., οδός ……………………. αρ. …., με ΑΔΤ ………………… εκδόσεως …………….. και ΑΦΜ ……………………. της ΔΟΥ ………………., με την παρούσα:

1. Σας αναθέτω, υπό τις ανωτέρω ιδιότητές σας ως διευθύνοντα εταίρου και εταίρου της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Οικονομόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία» (ΑΜ ΔΣΑ 80137), με έδρα την Αθήνα, οδός Κουμπάρη 4, την εντολή της νομικής εκπροσώπησής μου έναντι της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «STEM-HEALTH HELLAS S.A» και/ή των εταιρειών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και/ή και παντός άλλου τυχόν υπευθύνου/συνυπαίτιου, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει σχετικά με την φύλαξη και ασφαλή διατήρηση των βλαστικών κυττάρων του/ων τέκνου/ων μου,

  • ·  ………………………………. ……………( γένος Α/Θ, ημ. γενν. ……………………)
  • ·  ………………………………. ……………(γένοςΑ/Θ, ημ.γενν ………………………)
  • ·  ………………………………. ……………(γένοςΑ/Θ, ημ.γενν ………………………)σύμφωνα με τους όρουςτης/των συνημμένης/ων σύμβασης/εων ή/και πιστοποιητικού/ών.

Ειδικότερα σας αναθέτω την εντολή της νομικής επιμέλειας και του εν γένει, κατ αρχήν, εξωδικαστικού χειρισμού της ως άνω διαφοράς, με δυνατότητα κατάθεσης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων εφόσον κρίνετε ως αναγκαίο, και σας εξουσιοδοτώ να προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προκειμένο, κατα το δυνατόν:

Α) τα βλαστοκύτταρα και οι μονάδες ομφαλοπλακουντιακού αίματος του/των ανωτέρω τέκνου/ων μου που παραδόθηκαν προς κρυοσυντήρηση και φύλαξη στην Τράπεζα Stem Health Hellas A.E να εξακολουθήσουν να φυλάσσονται με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις του ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ μέχρι την εξεύρεση οριστικής και αξιόπιστης λύσης και μετά το «κλείσιμο» της STEM HEALTH,

Β) η σχετική φύλαξη αφενός να πραγματοποιηθεί από τον οιονδήποτε διάδοχο της STEM HEALTH με εχέγγυα αξιοπιστίας και ασφάλειας τουλάχιστον αντίστοιχα με αυτά του ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ μέχρι τη λήξη κάθε σύμβασης, αφετέρου να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις υπογραφείσες και προπληρωθείσες συμβάσεις, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνσή μου,

Γ) να επιτευχθεί η εξασφάλιση αξιόπιστης και ασφαλούς διαδικασίας ελέγχου, παραλαβής και μεταφοράς του γενετικού υλικού του/των τέκνου/ων μου σε οιαδήποτε άλλη τράπεζα τυχόν ζητήσω με δικές μου δαπάνες και ευθύνη και με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

2. Έναντι αυτού του έργου συμφωνώ να σας καταβάλλω ως άπαξ οφειλόμενη και προκαταβαλλόμενη αμοιβή και έξοδα ανάληψης της ανωτέρω εντολής εκπροσώπησής μου ως δικηγόρων και διενέργειας κάθε κατά την κρίση σας πρόσφορης εξωδικαστικής και δικαστικής ενέργειας ποσό Πενήντα Ευρώ (€50) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό Εξήντα Δύο Ευρώ (€ 62) ANA ΠΑΙΔΙ με κατάθεση στον δικηγορικό τραπεζικό λογαριασμό της εκ των εταίρων της Δικηγορικής Εταιρείας σας κας Κυριακούλας Χατζηδημητρίου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με αριθμό IBAN: GR83 0172 0090 0050 0901 0421 913, αναγνωρίζοντας ότι η σχετική εντολή ενεργοποιείται με την αποστολή i) της παρούσας, πλήρως συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από εμένα, ii) του σχετικού αποδεικτικού κατάθεσης και iii) του υπογεγραμμένου

πιστοποιητικού / συμβάσεως φύλαξης με τη STEM HEALTH για κάθε τέκνο μου, είτε ταχυδρομικά (Κουμπάρη 4, Αθήνα 106 74) με συστημένη επιστολή, είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής του παρόντος (stemhealthparents@ikonomopoulos.gr), είτε με fax (+30 210 3641806).

  1. Εκτός της ανωτέρω αμοιβής, για την οποία θα εκδοθεί το οφειλόμενο ΔΑΠΥ το οποίο θα μπορώ να παραλαμβάνω από το γραφείο σας εντός δεκαπέντε ημερών από την από εσάς λήψη των ανωτέρω υπό 2. I, ii και iii, δεν βαρύνομαι με οιαδήποτε άλλη αμοιβή ή δαπάνη σας χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωσή μου και αποδοχή της ενώ συμφωνώ το ανωτέρω καθώς και κάθε, τυχόν, άλλο ποσό αποδεχθώ /καταβάλω στην πορεία της υπόθεσης να το αναζητήσετε για να επιστραφεί σε εμένα από κάθε υπεύθυνο.
  2. Ρητά δηλώνω ότι η παρούσα περιλαμβάνει το σύνολο των οικονομικών όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνω έναντί σας και δεν αποδέχομαι/δεσμεύομαι από οιαδήποτε άλλη τιμολογιακή πρακτική σας. Έλαβα επίσης γνώση ότι η παρούσα εντολή είναι ελεύθερα ανακλητή από εμένα οποτεδήποτε εγγράφως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω φαξ………., … Ιουλίου 2017 Ο εντολέας
Advertisements