ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

Προς Οικονομόπουλος και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Υπόψη κ Χάρη Οικονομόπουλου

Ο/Η ……………………..… …….………………., του …………. , …………… , κάτοικος …………………., οδός ……………………. αρ. …., με ΑΔΤ ………………… εκδόσεως …………….. και ΑΦΜ ……………………. της ΔΟΥ ………………………, με την παρούσα:

Σας δηλώνω: ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στην ίδρυση του συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ STEM HEALTH ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ/Ή ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΓΕΙΑ» και σας εξουσιοδοτώ όπως προβείτε σε κάθε απαιτούμενη προς τούτο ενέργεια εφόσον και στο βαθμό που δεν προκαλεί κάποια δαπάνη εξόδων ή αμοιβής ή ότι δεν επιθυμώ να συμμετάσχω στην ίδρυση του συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ STEM HEALTH ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ/Ή ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΓΕΙΑ» (παρακαλούμε σημειώστε με Χ ανάλογα)

 

………,…….     … Ιουλίου 2017

Ο/Η  ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ

%d bloggers like this: